fbpx

GDPR + PRAVNO OBVESTILO

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju GEMIS d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo. Gemis d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba Gemis d.o.o., CPB 11, Brežice ID za DDV: SI73866598, matična številka: 5354838000. Gemis d.o.o. pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve preko spletnega naročila ali pisno.

Gemis d.o.o. osebne podatke hrani in varuje tako, da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Gemis d.o.o. se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve ali brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

Gemis d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

Oseba odgovorna za varstvo podatkov

Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu info@relive.si.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v podjetju Gemis d.o.o. zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, datum rojstva, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatki za prijavo v spletne storitve (uporabniško ime, geslo), spletni piškotki, podatki socialnih omrežij ter podatki o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

Gemis d.o.o. vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave

  1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

Gemis d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

  1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Gemis d.o.o. omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer:

  • prejemanje splošnih novic o novostih, ugodnostih, ponudbah, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;
  • prejemanje prilagojenih ponudb naših produktov in storitev ter ostalih novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah in vabila na servise, in sicer za izvajanje segmentacije;
  • prejemanje osebno prilagojenih ponudb, in sicer bo Gemis d.o.o. na osnovi individualne analize nakupovalnih navad, preteklih nakupov, vaših zanimanj in osebnih lastnosti (zlasti analize in vrednotenja, odpiranja elektronskih oglasov, klikov na ponujene linke, slikovnega materiala) in anketiranja oblikovali vaš osebnostni profil in temu primerno oblikovali ponudbo storitev za vas,
  • za potrebe obdelave naročil.

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Gemis d.o.o. takšnega posameznika obveščal le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

Zagotavljanje storitev ni pogojeno s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajočih iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Gemis d.o.o. lahko podatke posameznikov, če so ti podali privolitev za namene, opredeljene v privolitvi, posreduje tudi drugim družbam v skupini, Relive d.o.o., Region d.o.o., Kop Brežice d.d.

Preklic privolitve posameznika

Privolitev je dana za namene, opredeljene v privolitvi, in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Gemis d.o.o. njegovih podatkov za namene, opredeljene s preklicem, ne bo več uporabljal.

Če želi posameznik preklicati privolitev, lahko to stori tako, da preklic pošlje Gemis d.o.o. preko e-naslova info@relive.si, preko spletnega obrazca ali v pisni obliki na naslov Gemis d.o.o., PE Relive, Lenartova pot 28, Brežice. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil Gemis d.o.o. in pooblaščenih partnerjev tudi preko komunikacijskega medija, na katerega so prejeli določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je podana v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci, pooblaščeni partnerji in pogodbeni obdelovalci Gemis d.o.o., ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri info@relive.si

Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Gemis d.o.o. osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Pravice strank  

Gemis d.o.o. zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer:

  • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim;
  • pravice do popravka, da Gemis d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
  • pravice do izbrisa, da Gemis d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik obdelavi ugovarja, za obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon;
  • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Gemis d.o.o. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Dodati ime podjetja osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Gemis d.o.o. mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo, in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisna zahtevo ali zahtevo, oddano preko elektronske pošte.

Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Gemis d.o.o. je dolžen na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu.

Gemis d.o.o. mora zahtevane informacije posamezniku posredovati brezplačno. Kadar pa so zahteve posameznika očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko Gemis d.o.o. (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Gemis d.o.o. vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Gemis d.o.o. je dolžan o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. 

Zoper molk upravljavca (če torej Gemis d.o.o. posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca) lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka.  

Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

Uporaba spletne strani

Med uporabo spletne strani veljajo posebni pogoji, piškotki. Najdete jih na /pravno-obvestilo.

Drugo

Gemis d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na naši spletni strani.

Podrobnejše informacije lahko na zahtevo pridobite tudi pri osebi, odgovorni za varstvo podatkov, na elektronskem naslovu info@relive.si.

Brežice, 2022

PRAVNO OBVESTILO

Pojem spletišče za namene tega pravnega obvestila zajema vse spletne strani v upravljanju podjetja Gemis d.o.o. in vse vsebine, predstavljene v okviru teh spletnih strani, v kolikor ni določeno drugače. Ob obisku in uporabi spletišča brez pridržkov ali omejitev pristajate na pogoje uporabe spletnih strani in vsebin, kot so določeni v nadaljevanju, ali morebitne dodatne pogoje uporabe, navedene ob posameznih vsebinah, in se zavezujete, da jih boste ustrezno spoštovali. Pogoji uporabe spletišča se lahko spremenijo kadar koli brez predhodnega obvestila, zato vam svetujemo, da pogoje uporabe preberete vsakokrat, ko obiščete to spletno stran. Prav tako se lahko spremenijo vse ali katera koli vsebina na spletišču.

Omejitev odgovornosti

Informacije in gradiva na spletišču so informativne narave in v nobeni obliki ne morejo in ne predstavljajo kakršne koli prodajne ponudbe in niso pravno zavezujoče. Gemis d.o.o. se bo trudil za pravilnost, ažurnost in popolnost navedenih podatkov, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti glede njihove pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Prav tako Gemis d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno nedelovanje spletišča ali za nemožnost uporabe posameznih informacij. Navedeno velja tudi za morebitne cene izdelkov ali storitev, ki so lahko samo informativne narave in ne predstavljajo ponudbe podjetja Gemis d.o.o.. Gemis d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje spletišča in si pridržuje pravico, da lahko spletišče kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Gemis d.o.o. ni odgovoren za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletišča ali nezmožnosti uporabe le-tega.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletišču izključno za svojo osebno rabo, in sicer v nespremenjeni obliki. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletišča (na primer kopiranje, reproduciranje, ponovno objavljanje, spreminjanje, distribuiranje, prevajanje, elektronska obdelava) v komercialne namene je brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani podjetja Gemis d.o.o. prepovedana.

Varstvo podatkov

Kakršni koli podatki, ki jih Gemis d.o.o. pridobi na kakršen koli način preko spletišča, so namenjeni izključno za lastne potrebe podjetja Gemis d.o.o.. V primeru zbiranja osebnih podatkov je uporabnik na to v vsakem posameznem primeru opozorjen in je pri tem namen zbiranja podatkov tudi naveden. Vse take osebne podatke Gemis d.o.o. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Politika o upravljanju s spletnimi piškotki

Uporabo piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi naročnika ali uporabnika, ureja Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1). Ti so dovoljeni samo pod pogojem, da je naročnik ali uporabnik v to privolil potem, ko je bil predhodno jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. S to politiko so uporabniki spletne strani obveščeni o tem, kateri piškotki se na spletni strani shranjujejo, o upravljavcu in namenu obdelave podatkov. Uporabnik spletnih strani Gemis d.o.o. daje svoje privoljenje, da podjetje Gemis d.o.o. shranjuje piškotke, ki so pridobljeni v okviru spletne strani in ki so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju, ter podatke, pridobljene v skladu s tem privoljenjem obdeluje skladno z nameni, ki so določeni v nadaljevanju.

Kaj so to piškotki

Piškotki so tekstovne datoteke, ki vsebujejo manjše količine informacij, ki se naložijo na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Te podatke pregledovalnik shrani na računalnik in jih pošlje nazaj spletnemu mestu vsakokrat, ko spletno mesto obiščete.

Uporaba piškotkov

Spletno mesto piškotke uporablja za identifikacijo obiskovalcev. Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov, pomagajo razumeti obiskovalce spletnega mesta in njihovo krmiljenje po njem. Vsi podatki so anonimni, z njihovo pomočjo pa je mogoče analizirati promet na spletni strani. Poleg tega je interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje. S tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s posledično bolj učinkovito in prijetno.

Vrste piškotkov 

Piškotke lahko razdelimo v eno od naslednjih kategorij: nujno potrebni piškotki, piškotki za izboljšanje uporabe, piškotki socialnih medijev. Na spletnih straneh Gemis d.o.o. uporabljamo piškotke, ki so pomembni za delovanje spletne strani. Na spletni strani uporabniki ne zbiramo osebnih podatkov, ki bi jih uporabnik aktivno izpolnil oz. posredoval. Piškotki sami po sebi ne prepoznajo individualnega uporabnika, temveč računalnik, ki je bil uporabljen pri dostopu. Piškotki za izboljšanje delovanja spletne strani so namenjeni beleženju zgodovine brskanja in uporabe spletne strani ter analitike. Te skupine piškotkov niso namenjene zbiranju osebnih podatkov o uporabnikih. Nekatere spletne strani imajo možnost enostavnega deljenja vsebin na uporabniku ljubih socialnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Google+. Vsi socialni mediji za to dejanje uporabljajo lastne piškotke. 

Prisotnost piškotkov

Čas hranjenja piškotkov je odvisen od tega, ali gre za »sejne« piškotke ali »trajne« piškotke. »Sejni« piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa.

Lastni piškotki in piškotki tretjih

Lastni piškotki so tiste vrste piškotki, ki pripadajo podjetju Gemis d.o.o. in jih shranjujemo na lastni opremi. Piškotki tretjih so piškotki, ki jih tretji namestijo na vašem brskalniku prek spletne strani, ki je ne obvladuje podjetje Gemis d.o.o..

Upravljanje s piškotki

Spletni brskalnik lahko uporabljate na način, da omogočite, onemogočite ali brišete piškotke. Za uporabo navedenih funkcionalnosti sledite navodilom spletnega brskalnika, ki ga uporabljate. V primeru, da boste v brskalniku, ki ga uporabljate, onemogočili piškotke, spletne strani Gemis d.o.o. morda ne bodo delovale pravilno. Prejete piškotke lahko kadar koli izbrišete z orodji vašega brskalnika. Piškote uporabljamo izključno z namenom, da bi spletno mesto optimizirali in prilagodili vašim željam.

Piškotki, ki ji uporabljajo spletne strani Gemis d.o.o.

V spodnji tabeli so navedeni piškotki, ki so najpogosteje uporabljeni na spletnih straneh Gemis d.o.o.. Tabela vsebuje tudi podrobnosti o piškotkih tretjih, ki so nameščeni preko spletnih strani Gemis d.o.o.. Tabela in podrobnosti uporabljenih piškotkov bodo ob spremembah dopolnjeni.

Ime piškotka

Skupina

Lastni ali piškotki tretjih

Trajni ali sejni

Namen uporabe

5921ca88a9f69000e2d3feb10736aeb6

piškotki za pravilen pretok zahtev in informacij

lastni

sejni

piškotek sistema spletne strani 

ja_t3_blank_tpl

piškotki za prilagoditev nastavitev uporabnikovim željam

lastni

trajni 

piškotek za prikaz prave grafične predloge 

cookiesDisclosureCount

piškotki za prilagoditev nastavitev uporabnikovim željam

lastni

trajni

piškotek obvestila o piškotkih

cookiesDirective

piškotki za prilagoditev nastavitev uporabnikovim željam

lastni

trajni

piškotek obvestila o piškotkih

__utma

piškotki za namen analiziranja prometa

tretjih

trajni 

anonimna statistika obiska strani

__utmb

piškotki za namen analiziranja prometa

tretjih

trajni 

anonimna statistika obiska strani

__utmc

piškotki za namen analiziranja prometa

tretjih

sejni 

anonimna statistika obiska strani

__utmz

piškotki za namen analiziranja prometa

tretjih

trajni 

anonimna statistika obiska strani 

Izključitev piškotkov v brskalniku

Spletni piškotki so datoteke, ki jih spletne strani na vašem računalniku hranijo zato, da je vaša uporabniška izkušnja boljša, prijaznejša in bolj enostavna. Če želite kljub temu piškotke izbrisati, upoštevajte naslednje usmeritve.

Začasen izklop spletnih piškotkov

Najhitrejši in najenostavnejši način za preprečitev shranjevanja spletnih piškotov pri vseh spletnih brskalnikih je uporaba tako imenovanega »zasebnega okna«. Zasebno brskanje namreč omogoča, da lahko splet obiskujemo, ne da bi spletni brskalnik pri tem shranjeval kakršne koli informacije o straneh, ki smo jih obiskali.

Internet Explorer

Internet Explorer zagotavlja brskanje na internetu brez puščanja sledi preko funkcionalnosti imenovane »InPrivate«. V brskalniku najprej pritisnite tipko »Alt«. Prikaže se menijska vrstica in v meniju »Orodja« kliknite na ukaz »Brskanje InPrivate« ali pritisnite na kombinacijo tipk »Ctrl + Shift + P«.

Google Chrome

Uporabite funkcionalnost »Novo okno brez beleženja zgodovine«. Novo okno lahko vključite tudi s pritiskom na tipke »Ctrl + Shift + N«.

Mozilla Firefox

Uporabite funkcionalnost »Vključi zasebno brskanje«. Najprej pritisnite tipko »Alt«. S tem se prikaže menijska vrstica, nato pa v meniju »Orodja« kliknite na ukaz »Vključi zasebno brskanje« ali pritisnite na tipke »Ctrl + Shift + P«.

Apple Safari

Kliknite na »Nastavitve« in izberite »Private browsing«. S pritiskom na gumb »OK« se bo desno v naslovni vrstici prikazala oznaka »Private«.

Opera

Kliknite na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu. Tam poiščite »Tab and Windows« in izberite »New private Window« ali pritisnite na tipke »Ctrl + Shift + N«. 

Trajni izbris spletnih piškotkov

Spletni brskalniki omogočajo tudi trajni izklop spletnih piškotov. S tem izgubite vaše osebne nastavitve, status prijave, podatke o opravljenih spletnih nakupih … Strani bodo delovale nepopolno in nepravilno, spletna mesta pa se bodo nalagala počasneje.

Internet Explorer

Za izklop piškotov kliknite na gumb »Orodja« in izberite zavihek »Zasebnost«. Nato kliknite na gumb »Napredno« ter obkljukajte možnost za onemogočitev samodejnega upravljanja s piškoti ter obe vrednosti nastavite na »Blokiraj«. Izbiro potrdite s klikom na gumb »V redu«. Že shranjene piškote lahko zbrišete s klikom na »Orodja«, gumb »Brisanje« in »Izbriši«. 

Google Chrome

Kliknite na ikono menija Chrome, izberite »Nastavitve«, kliknite na »Pokaži dodatne nastavitve« na dnu strani ter izberite »Nastavitve vsebine« v razdelku »Zasebnost«. Izberite še možnost »Blokiraj piškotke in podatke drugih spletnih mest« ter kliknite na gumb »Končano«. Že shranjene piškote izbrišete s klikom na ikono menija Chrome, potem izberite »Nastavitve«, kliknite na »Pokaži dodatne nastavitve« in v razdelku »Zasebnost izberite »Izbriši zgodovino brskanja«.

Mozilla Firefox

Kliknite na napis »Firefox« (desno zgoraj), izberite »Možnosti« in kliknite na zavihek »Zasebnost«. Nato v delu »Zgodovina« v oknu »Firefox naj« izberite možnost »Uporablja posebne nastavitve za zgodovino« ter odkljukajte možnost »Dovoli stranem, da ustvarijo piškote«. Po potrebi lahko vključite še možnost »Vedno uporabljaj zasebno brskanje«. Že shranjene piškote izbrišete s klikom na napis »Firefox« (desno zgoraj), izberite »Možnosti« in kliknite na zavihek »Zasebnost«. Nato v delu »Zgodovina« v oknu »Firefox naj:« izberite možnost »Uporablja posebne nastavitve za zgodovino«, »Prikaži piškote« in »Odstrani vse piškote«.

Apple Safari

Kliknite na napis »Safari«, izberite »Preferences« in poiščite »Privacy«. V delu »Block cookies« vključite možnost in potrdite s klikom na gumb »OK«. Shranjene piškote izbrišete s klikom na napis »Safari«, izberite »Preferences« in poiščite »Privacy«. Nato izberete vse spletne strani in kliknite na gumb »Remove All«.

Opera

Kliknite na logotip spletnega brskalnika (zgornji levi kot, poiščite »Settings« in izberite »Preferences«). Nato v zavihku »Advanced« poiščite »Cookies« in označite možnost »Never accept cookies«. Potrdite s klikom na gumb »OK«. Shranjene piškote lahko izbrišete s klikom na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu, poiščete »Settings« in izberete »Preferences«. Nato v zavihku »Advanced« poiščete zavihek »Cookies« in »Delete all cookies.

Ne pozabite, da so spletni piškotki datoteke, ki jih na vašem računalniku spletne strani hranijo zato, da je vaša uporabniška izkušnja boljša, prijaznejša, hitrejša in bolj enostavna.

Končne določbe

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletišča se uporabi slovenska zakonodaja. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Krškem. Za vsa vprašanja v zvezi s tem pravnim obvestilom se obrnite na info@relive.si

Brežice, 2023

Scroll to Top